Sourcing

Vi erbjuder tjänster inom sourcing1), avseende strategi, upphandling, inköp och management inom privat och offentlig verksamhet.

Våra tjänster inom sourcingområdet omfattar samtliga delar i sourcing-processen. Från de strategiska faserna där strategier och know-how inför olika sourcing-beslut krävs, till genomförande av beslutade åtgärder och uppföljning av avtal och kontrakt.

Vi deltar operativt i uppdragen och hanterar alla frågor som organisationen ställer sig inom olika delar av verksamheten som inköps-, IT-, ekonomi- och HR-funktionen.

Vi ger handfast stöd till våra kunder när det gäller utbildning och kompetensutveckling. Förståelsen för inköpsprocesser har gett oss en särprägel i branschen och genom våra insatser bidrar våra medarbetare till kundens framgång.

Konkurrensfördelar ska uppnås genom hög kompetens och leveranskvalitet för att uppnå effektivitet i processer, uppsatta mål och leda till varaktig nytta för medarbetare och organisation och ge bestående effekter i form av effektiva processer och besparingar.

1) Sourcing betyder anskaffning av varor och tjänster genom köp. Anskaffning som sker genom effektiva och värdeskapande inköpsstrategier, samt implementering av dessa strategier.